"*" indicates required fields

✓ Valid number ✕ Invalid number
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và chấp nhận Chính sách Dữ liệu Cá nhân (“Personal Data Policy”) của Epson Việt Nam (“Epson”), và bạn đồng ý và cho phép Epson cung cấp thông tin về các sản phẩm, các sự kiện có liên quan và hội thảo trên web cũng như thông tin liên quan đến quảng bá và bán hàng (nếu được chọn tham gia và nêu trên), phản hồi các truy vấn của bạn và các mục đích khác được nêu trong Chính sách Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi, Epson có thể thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ và / hoặc chuyển bất kỳ thông tin cá nhân và chi tiết liên hệ nào do bạn cung cấp theo Chính sách Dữ liệu Cá nhân. Điều này cũng cho phép chúng tôi liên hệ với bạn qua email, gọi điện thoại và các nền tảng giao tiếp khác. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình và hủy đăng ký bất kỳ lúc nào theo Chính sách Dữ liệu Cá nhân. Chính sách Dữ liệu Cá nhân của Epson có tại: https://www.epson.com.vn/personaldatapolicy.